Despre noi

REZOLUŢIA
Asociaţiei Medicilor de Familie din Republica Moldova
adoptată la Congresul III al medicilor de familie din Republica Moldova
17 – 18 mai 2012

 

Reieşind din atribuţiile, scopurile şi obiectivele statutare ale Asociaţiei Medicilor de Familie din Republica Moldova, analizând situaţia în sectorul de asistenţă medicală primară din Republică la momentul actual, Asociaţia Medicilor de Familie:

 1. Va participa activ în procesul de sporire a accesului populaţiei la serviciile de AMP şi sporirea calităţii lor, inclusiv prin perfecţionarea şi implementarea protocoalelor clinice şi efectuarea auditului intern şi extern.
 2. Va contribui la diversificarea formelor de educaţie medicală continuă cu implementarea tehnologiilor contemporane.
 3. Va crea reţeaua filialelor locale ale Asociaţiei Medicilor de Familie în scopul apropierii activităţilor AMF de necesităţile medicilor de familie.
 4. Va întreprinde măsuri de intensificare a conlucrării cu organizaţiile profesionale în specialitate din alte ţări şi cele internaţionale.
 5. În scopul susţinerii politicii conducerii RM de integrare Europeană, va intensifica relaţiile cu organismele similare din ţările Europei şi SUA.
 6. Va contribui la consolidarea şi prestigiul specialităţii Medic de Familie şi devenirea acestei specialităţi atractive pentru absolvenţii USMF Nicolae Testemiţanu.
 7. Va contribui la asigurarea regiunilor rurale ale ţării cu cadre profesionale pentru AMP. În acest context:

 

 1. Va interveni în faţa MS şi Guvernului cu propuneri de modificare şi extindere a pachetului de suport pentru tinerii specialişti în Medicina de familie pentru motivarea acceptării lor să activeze în regiunile rurale ale RM.
 2. Va interveni în faţa MS şi Guvernului cu propunerea de a găsi posibilităţile de acoperire a cheltuielilor de deplasare a medicilor de familie cu locul de trai în oraşe şi centre raionale la locurile de permanente de muncă din regiunile rurale ale Republicii.
 3. Va promova şi va participa activ la re-calificarea şi re-încadrarea în câmpul muncii a medicilor instruiţi anterior, care din diferite motive nu au activat în sistem sau în calitate de medici de familie mai mult de trei ani şi solicită specializarea în Medicina de familie.

 

 1. Va contribui la perfecţionarea procesului de certificare în specialitatea Medic de Familie cu aplicarea formelor noi de organizare şi realizare.
 2. Va interveni în faţa organelor abilitate cu solicitarea de includere a specialităţii Medicina de Familie în Nomenclatorul specialităţilor ştiinţifice
 3. Va contribui la organizarea serviciului consultativ – metodic în specialitate pentru medicii de familie din Republica Moldova.